ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ ร่วมมือพัฒนาวัด นำธรรมะพัฒนาจิตใจ ณ วัดยางทอง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

                   เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562   ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ “ร่วมมือพัฒนาวัด นำธรรมะพัฒนาจิตใจ”  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแขวงสงขลา ได้มีโอกาสร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาวัด  และนำธรรมะ หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมี นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ วัดยางทอง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  


image เอกสารแนบ