ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของศาลจังหวัดนาทวี

          วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  

         นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา นายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแขวงสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดนาทวี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ระบบ E – Filing และระบบอื่น ๆ ของศาลแขวงสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ศาลแขวงสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image