ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา เข้าร่วมรับชมพิธีเปิดโครงการ การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook live เพจสื่อศาล
image

          เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

            ศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมรับชมพิธีเปิดโครงการ“การยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา”ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook live เพจสื่อศาล เพื่อให้ศาลทั่วประเทศได้รับฟังและทราบถึงความเป็นมาในการจัดโครงการและเป้าประสงค์ของผู้เสียหายที่ต้องการการเยียวยาและดูแลแก้ไขความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒ (สมดุล) “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธาน ศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา ชั้น ๒          อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image