Accessibility Tools

ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา จัดรายการวิทยุกระจายเสียงในหัวข้อ อำนาจการพิจารณาคดีของศาลแขวงสงขลาและการดำเนินงานตามภารกิจของศาลimage
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา

                       ศาลแขวงสงขลาโดยนายเสวียง แก้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล มอบหมายให้นายสมมาตร เพชรสงคราม นิติกรชำนาญการพิเศษ จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ในหัวข้อ อำนาจการพิจารณาคดีของศาลแขวงสงขลาและการดำเนินงานตามภารกิจของศาลผ่านทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๖ สงขลา ทางระบบ FM. ความถี่ ๙๔.๕๐ MHz ตามโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย และการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง” ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๖ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา